Høring inden afgørelse af sag om opførelse af udvidet siloanlæg

Køge Kommune har modtaget en anmodning fra ejeren af ejendommen Sandvadsvej 14, Valsemøllen A/S, om at udvide bygningsmassen med 10 siloer placeret i en samlet bygning. Ansøgningen er begrundet med et ønske om at kunne imødekomme stigende efterspørgsel på firmaets produkter.

12.04.21

Indledning

Det ansøgte kræver dispensation fra gældende lokalplan 2-16 for Industriområde ved Sandvadsgård, da den ønskede højde på 32 meter overstiger den i lokalplanen fastsatte højde på 12,5 meter.

Eksisterende forhold

Valsemøllen er Køges højeste bygning og er placeret i erhvervsområdet nord for Egedesvej, omkring Sandvadsvej i den nordlige del af Køge by. Den 46 meter høje, gråhvide bygning med sin røde dekoration er synlig fra store afstande, ikke mindst fra motorvejen og fra kysten.

Projektet

Valsemøllen A/S ønsker at etablere et nyt silokompleks samt tilhørende kornrenseri. Siloen vil med parkeringsarealer på egen grund desuden medvirke til at sikre et bedre flow af trafikken til og fra vores virksomhed, til mindst mulig gene for vores naboer.

Den nye silobygning vil få et omfang på 36 meter i højde og et grundareal på ca. 24 meter i længden øst-vest og en dybde på mellem 10 og 15 meter.

For at opnå integration mellem den eksisterende og den nye bygning, ønskes den nye bygning placeret vest for den eksisterende bygning og så tæt som muligt på denne og forbundet med denne med en forbindelsesgang i ca. 6 meters højde.

Planforhold

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2-16 for Industriområde ved Sandvadsgård, vedtaget i 1986. Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål, såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt oplag. Ejendommen ligger indenfor lokalplanens delområde I, som i overensstemmelse med lokalplanens formål kun må anvendes til industri- og værkstedsvirksomhed samt oplag.

Lokalplanens § 7.2 fastsætter, at højden ikke må være mere end 12,5 meter. Det fastsættes dog endvidere, at en bygning, eller dele heraf, efter byrådets særlige tilladelse kan opføres i større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at højden og omfanget af den ønskede bygning på 36 meter ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt, da byggeriet på ejendommen allerede er af betydelig højde. Samtidig vurderes det, at det ønskede kan tillades inden for lokalplanens mulighed for at dispensere til den ønskede højde, da udvidelsen sker af særlige hensyn til virksomhedens drift.

Forvaltningen vurderer sammenfattende, at der kan meddeles dispensation fra § 7.2 i lokalplan 2-16 til opførelse af det ønskede.

Høring

Har du bemærkninger til sagen, før der bliver truffet afgørelse om dispensation til opførelse af det nye siloanlæg, skal du sende dine bemærkninger til senest den 25. april 2021.

Bilag

Lokalplan 2-16 Industriområde ved Sandvadsgård

Bilag 1 Sandvadsvej 14

Bilag 2 Tegningssæt eksisterende forhold

Bilag 3 Tegningssæt fremtidige forhold

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 13.04.21