Når du bor i eget hus

Se din affaldsordning og hvordan du kommer af med dit affald.

I det følgende kan du læse om hvordan du, der bor i eget hus, skal sortere og bortskaffe dit affald.

Du kan se hele sorteringsvejledningen her


Du kan se tømmekalenderen her


Du kan tilmelde dig SMS-service her

Oplysningerne er opdaterede i forhold til den nye affaldsordning for villaer, rækkehuse og parcelhuse, der trådte i kraft den 1. maj 2019. 


Dine affaldsbeholdere

De fleste husstande har beholdere i standardstørrelserne: 

 • En todelt 240 liter beholder til mad- og restaffald
 • En firedelt 370 liter beholder til de 4 tørre affaldstyper: Papir/karton, glas, plast og metal

Du kan til enhver tid få ændret størrelsen på dine beholdere, eller få en ekstra beholder leveret. Se vores Selvbetjening.

De nye beholdere er lidt større end de gamle. Du skal tage hensyn til dette og placere beholderne, så de overholder krav til adgangsveje, se nedenfor. 

Adgangsveje og standpladser

Der skal være let adgang til afhentning af dit affald. 

En god adgangsvej til beholderne

Adgangsvejen omfatter strækningen fra affaldsbeholderens standplads til dit skel mod vejen. Hvis adgangsvejen ikke overholder nedenstående krav, og beholderen ønskes tømt, skal den sættes frem til skel på tømmedagen. 

Adgangsvejen skal overholde disse krav:


 • skal være jævn og stabil, med et kørefast underlag. Fliser og asfalt betragtes som kørefast underlag.
 • der må ikke være trapper eller trin 
 • må højst stige 1 meter for hver 10 meter (max. 10 % stigning)
 • der skal være en fri højde på mindst 2,20 meter 
 • den skal være minimum 1,5 meter bred
 • døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes én låge 
 • hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen (minimum 1,5 meter bred) 
 • den skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer 
 • den skal være ryddet for sne og is, og være saltet eller gruset i glat føre 
 • der skal være et godt lys på adgangsvejen

Hvis din beholder skal køres tilbage til standpladsen efter tømning, skal den være placeret højst 10 meter fra det sted, hvor renovationsbilen kan holde. Ellers bliver beholderen kun afleveret lige indenfor skel. 

En god standplads til beholderne

Standpladsen er det sted på din grund, hvor affaldsbeholderne står. 
Standpladsen skal overholde følgende krav:


 • underlaget skal være jævnt, fast og stabilt 
 • den skal være i niveau med det omliggende terræn 
 • der skal være god plads omkring beholderen/beholderne 
 • der skal være en frihøjde på mindst 2,20 meter over standpladsen 
 • den skal være ryddet for sne og is, og være saltet eller gruset i glat føre 
 • der skal være et godt lys på standpladsen 
 • håndtaget på beholdere skal altid vende udad mod skraldemanden  

Madaffald/organisk affald

Sammen med din nye beholder til rest- og madaffald, har du også modtaget en lille, grøn køkkenspand og et antal grønne, biologisk nedbrydelige poser. De er beregnet til nem sortering af madaffald/organisk affald indendørs. Bioposerne er IKKE beregnet til sortering af restaffald, her skal du selv sørge for affaldsposer ligesom tidligere (f.eks. helt almindelige affaldsposer). 

Alt biologisk nedbrydeligt madaffald skal i køkkenspanden. Du har modtaget en sorteringsguide sammen med spanden, hvor du kan læse mere. Du kan se den udleverede sorteringsvejledning her og du kan se hele Køge Kommunes Sorteringsvejledning her.

Slå knude på bioposen inden du smider den i affaldsbeholderen (i rummet til madaffald). Du må gerne bruge en ekstra biopose, hvis du mener en biopose ikke er tilstrækkeligt.  

Sådan bestiller du nye bioposer

Når du er ved at løbe tør for bioposer, skal du bestille nye. Bind en tom biopose på håndtaget af din udendørs affaldsbeholder, så får du leveret nye bioposer ved næste tømning. Vi anbefaler, at du bestiller nye poser i god tid, da der (det meste af året) er 14 dage til næste tømning. 

Papir/karton, glas, plast og metal

Som en del af den nye affaldsordning, skal du nu begynde at sortere plast og metal fra, sammen med papir/karton og glas. 

Din nye affaldsbeholder til de fire ”tørre” affaldstyper, er på 370 eller 240 liter og har fire rum. Der er klistermærker på beholderen der viser hvilket rum der er til hvilken affaldstype. Det er meget vigtigt at du benytter de rigtige rum, da rummene passer til skraldebilens rum.

Papir/karton skal være rent og tørt. Der må ikke være f.eks. fedt, krummer eller lignende i.
Karton adskiller sig fra pap ved ikke at være lagopdelt. Karton er blot tykkere og kraftigere end almindeligt papir. Det er f.eks. tomme toilet- og køkkenruller, pakker med cornflakes, æsker med pålægschokolade osv.  

HUSK at alle typer af emballager, som har været anvendt til mad, skal være fri for madrester, inden de kommes i genbrugsbeholderen. de fleste behøver blot en et lille skyl med koldt vand for at de er fri for madrester.    

Vær opmærksom på, at du IKKE må smide porcelæn, keramik, ildfaste fade og spejle ud sammen med glasaffaldet. Glasemballage skal også være uden låg.

Restaffald

Restaffaldet er - kort sagt - alt det husholdningsaffald der er tilbage, når du har sorteret de andre fraktioner fra. Dvs. når du har sorteret madaffald/organisk affald, papir/karton, glas, plast og metal fra. Du skal bl.a. bortskaffe mælkekartoner, pizzabakker, beskidt mademballage, bleer, hygiejnebind, cigaretskod og kattegrus m.m. som restaffald. Restaffald sendes til forbrænding.


Du skal emballere restaffaldet ligesom du tidligere har gjort med dit dagrenovationsaffald. Du kan f.eks. bruge helt almindelige affaldsposer. Du må IKKE bruge bioposerne til at emballere restaffald, da de er lavet særligt til at emballere madaffald/organisk affald. 


Hvor rengjort skal affaldet være?

Mange kommer i tvivl om, hvor rent glas, plast og metal skal være inden det smides ud. Der sidder f.eks. tit madrester i glas hvor der har været syltetøj, karrysild eller pesto. Det kan også være en aluminiumsdåse til flåede tomater, en foliebakke til leverpostej, eller en dunk der har været sæbe i.

Princippet er, at emballagen først og fremmest skal være tømt for indhold. Plast og metal kan evt. skylles med lidt koldt vand. Glas skal også være tømt, men behøver ikke være helt rene. Hvis der f.eks. er rester i et glas, som sidder godt fast, kan du putte koldt vand i glasset, skrue låget på, ryste grundigt og hælde vandet ud. 

Det er ikke nødvendigt at fjerne labels eller klistermærker fra affaldet.

Batterier

Batterier indeholder stoffer, som kan skade vores miljø, og de skal derfor afleveres til specialbehandling. Saml batterierne i en lille, klar plastpose (f.eks. en lille frysepose), og læg posen på låget af genbrugsbeholderen til papir/karton, glas, plast og metal inden den dag, den bliver tømt. 

Farligt affald

Farligt affald kan skade miljøet, hvis vi ikke behandler det forsvarligt. Du må aldrig blande farligt affald med dit øvrige affald. Du skal, så vidt muligt, aflevere det i den originale indpakning/emballage. 

Du kan aflevere farligt affald på genbrugspladsen. Farligt affald er for eksempel: 


 • Afløbsrens 
 • Sprøjtemidler 
 • Olie- og benzinprodukter 
 • Emballerede kemikalier 
 • Malingrester og spraydåser 
 • Medicinrester 
 • Sparepærer og lysstofrør 
 • Alle former for batterier  

Du kan aflevere medicinrester, kanyler o.l. på apoteket.

Haveaffald 

Alle husstande som er tilmeldt med en 4 delt beholder til papir, glas, plast og metal er omfattet af haveaffaldsordningen og skal betale det tilhørende gebyr for ordningen. For at kunne benytte ordningen skal man have beholdt sin "gamle" beholder til papir og glas, da det kun er den som kan benyttes til haveaffald. Haveaffald i sække og bundter medtages ikke. Gebyret for ordningen betaler man uanset om man har fået "afhentet" sin gamle beholder til papir og glas.

Husstande i landzone skal bestille afhentning af haveaffald senest 5 hverdage inden tømmedagen. Det sker for at undgå unødig kørsel i mindre tæt befolkede områder af kommunen og sparer derved tid, energi og penge. Du bestiller afhentning af haveaffald her.

Haveaffald bliver fortsat afhentet 2 gange om året, i april og oktober. Du kan se din tømmekalender under vores Selvbetjening.
Du skal sætte beholderen med haveaffald ud til skel så tæt på afhentningsdagen som muligt, og senest kl. 06.00 på selve afhentningsdagen. 

Har du mere haveaffald, end der kan være i beholderen, kan du aflevere det på genbrugspladsen. Læs mere om brugen af genbrugspladserne her.

Nogle husstande træder ud af haveaffaldsordningen

Husstande, som ikke har en 4-delt beholder til papir, glas, plast og metal kan ikke længere få afhentet haveaffald. Disse husstande skal ikke betale haveaffaldsgebyr. Bor du i en af disse husstande, er du selv ansvarlig for enten at kompostere dit haveaffald eller aflevere det på genbrugspladsen.

Storskrald – afhentning af storskrald i landzone skal bestilles på forhånd

Husstande i landzone skal bestille afhentning af storskrald senest 5 hverdage inden tømmedagen. Det sker for at undgå unødig kørsel i mindre tæt befolkede områder af kommunen og sparer derved tid, brændstof og penge. Nedenfor kan du læse om de forskellige typer affald du kan/ikke kan aflevere til storskrald. Du kan læse mere i vores Sorteringsvejledning.

Du bestiller afhentning af storskrald her.

Se hvad du må aflevere til storskrald, og hvad du ikke kan aflevere til storskrald her.

Storskrald afhentes 6 gange årligt. Du kan se din tømmekalender under vores Selvbetjening. Du skal sortere storskraldet og stille det ud til skel mod vej så tæt på afhentningsdagen som muligt. Hvis du samler noget af affaldet i sække, skal du bruge gennemsigtige plastsække. Overholder du ikke disse krav, tager vi ikke affaldet med. Alle affaldstyperne kan også afleveres på genbrugspladsen.

Storskraldsordningen omfatter følgende typer affald:

Brændbart storskrald

Du kan aflevere indbo som f.eks. møbler, mindre gulvtæpper, borde og skabe, samt større emballager af rent flamingoskum. Tingene skal kunne håndteres manuelt. Da hele denne affaldstype sendes til forbrænding, opfordrer vi til at du nøje tager stilling til, om affaldet kan nyttiggøres bedre. Hvis affaldet er af en type og kvalitet der gør, at det kan genbruges, bør du i stedet aflevere det på genbrugspladsen, hvor det kan sorteres i flere affaldstyper, med henblik på genbrug. Læs mere om genbrugspladserne her.

Ikke-brændbart storskrald

Du kan f.eks. aflevere springmadrasser, genstande af PVC, kopper og vaser. Affaldet bortskaffes til deponi.

Metal og jern

Du kan f.eks. aflevere øl- og sodavandsdåser, cykler, barnevognsstel, metalmøbler og metalredskaber. Affaldet bortskaffes til genanvendelse.

Elektronikaffald (herunder legetøj)

Du kan aflevere alle former for elektronik og store husholdningsapparater, f.eks. køleskabe og komfurer, kaffemaskiner, støvsugere, fjernsyn, computere, mobiltelefoner, hårtørrere og legetøj med elektronik i. Affaldet bortskaffes til genanvendelse i henhold til producentansvarsordningen for elektrisk og elektronisk affald, også kaldet WEEE ordningen.

Tøj og sko

Denne affaldstype skal pakkes i gennemsigtige plastposer. Bortskaf så vidt muligt kun meget slidte materialer via storskrald – altså tøj og sko, som ikke kan bruges mere. Affaldet vil blive sendt til forbrænding. Hvis du i stedet afleverer de udtjente tekstiler på genbrugspladsen, kan de omdannes til nye tekstiler, pudefyld og mange andre ting. 

Brugbart tøj og sko bør du aflevere i en genbrugs-tøjcontainer, så det kan blive brugt igen af andre. Der står mange tøjcontainere rundt omkring, bl.a. ved nogle supermarkeders P-pladser, men også på genbrugspladserne. På genbrugspladsen er der både containere til genbrugeligt tøj og sko, og containere til de helt udtjente tekstiler.

Pap

Du kan aflevere rent og tørt pap til storskrald. Det skal blot være slået sammen og bundtet, så renovationsmedarbejderen let kan smide det op på skraldevognen. Affaldet sendes til genanvendelse. Du må IKKE smide pap i papirrummet i din genbrugsbeholder.

Nej tak til byggeaffald

Du kan ikke aflevere byggeaffald og affald fra renovering via storskraldsordningen. Det skal afleveres på genbrugspladsen. Skifter man f.eks. sit gamle køkken ud med et nyt, tages de gamle køkkenelementer ikke med som storskrald.

Husk at bruge din genbrugsplads

Bemærk, at når du bortskaffer affald til storskrald, bliver meget af affaldet ikke genbrugt eller genanvendt i lige så høj grad, som hvis du selv afleverer det på genbrugspladsen. På genbrugspladserne i Køge Kommune er der f.eks. ikke længere en affaldstype der hedder ”brændbart affald”, da det nu skal sorteres i flere affaldstyper. Det er ikke praktisk muligt at håndtere så mange forskellige affaldstyper i forbindelse med storskraldsordningen, og eftersortering af affaldet er ikke inkluderet i ordningen. 

Køge Kommune opfordrer derfor til, at du benytter din lokale genbrugsplads så meget som muligt, for at sikre en højere grad af genanvendelse. Læs mere om genbrugspladserne her.