Landzone og landzonetilladelser

Danmark er inddelt i byzone, landzone og sommerhusområder. I landzonen skal Køge Kommune blandt andet sikre bevaring af jordbrugs-, landskabs-, natur- og kulturværdier ved at mindske uplanlagt og spredt bebyggelse.


Kortet viser den aktuelle byzone samt landzonetilladelser udstedt i de seneste 5 år.
Udløbne landzonetilladelser vises ikke i kortet.
Landzonen er de områder, som ikke er dækket af hverken byzone eller sommerhusområde.

Ønsker du at bygge nyt, udstykke eller ændre anvendelse af arealer og eksisterende bygninger i et landzoneområde, kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og -proces i menuen herunder. Nogle projekter kræver ikke landzonetilladelse, men kræver stadig en anmeldelse til kommunen. Læs mere om dette under ”Når du skal anmelde et projekt”.

Når du skal søge om landzonetilladelse

Du kan søge om landzonetilladelse til dit projekt på borger.dk.
Ansøg om landzonetilladelse (borger.dk)

Du kan også sende os din ansøgning pr. mail. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det ansøgte, et luftfoto med placering af det ansøgte, en situationsplan af bygningen eller anlægget, bygningstegninger – både før og efter ombygning eller nybygning, anlægstegninger hvis der ikke er tale om byggeri og eventuelt fotos af projektet. Husk fuldmagt, hvis ejendommen ikke er din.

Ansøgning sendes til .

Har du spørgsmål til din ansøgning, kan du også skrive til kommunen på

Når du skal anmelde et projekt

Nogle typer af projekter kræver ikke landzonetilladelse, men skal stadig anmeldes til kommunen, inden projektet påbegyndes. Det gælder bl.a.:

  • byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug
  • anvendelsesændring af overflødiggjorte bygninger til eksempelvis håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål m.m.

Hvornår kan jeg gå i gang med mit projekt?

Når du har anmeldt dit projekt, har Køge Kommune en frist på 14 dage til at vurdere, om projektet er undtaget kravet om landzonetilladelse. Hvis kommunen ikke gør indsigelser indenfor de 14 dage, kan du gå i gang med projektet. Hvis kommunen har brug for yderligere oplysninger for at kunne vurdere dit projekt, starter fristen først fra den dato kommunen har modtaget alle nødvendige oplysninger.

Hvad skal en anmeldelse indeholde? 

Din anmeldelse til kommunen skal indeholde samme oplysninger, som hvis du havde sendt en ansøgning om landzonetilladelse. Du kan se, hvilke oplysninger vi skal bruge i menupunktet ”Når du skal søge om landzonetilladelse”.

Du skal også være opmærksom på, at projektet kan kræve andre tilladelser, inden du må gå i gang, f.eks. byggetilladelse eller dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Anmeld anvendelsesændring til .

Når dit projekt ikke kræver landzonetilladelse

Der findes en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Du kan se undtagelserne i planlovens § 36.
Du skal dog være opmærksom på, at projektet kan kræve andre tilladelser, inden du må gå i gang, f.eks. byggetilladelse eller dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Særligt om terrænreguleringer

Det åbne land er primært forbeholdt jordbrugserhverv. Derfor kræver terrænreguleringer for landbruget ikke en landzonetilladelse, hvis de er jordforbedrende. Inden du går i gang, skal Køge Kommune dog have mulighed for at vurdere, om din terrænregulering er jordforbedrende eller om den kræver en landzonetilladelse. Du skal derfor orientere kommunen ved at sende en henvendelse om dit projekt til .

Sagsbehandling

Sagsbehandling ved landzonetilladelse

Når vi har modtaget din ansøgning, kvitterer vi for modtagelse.

Sagsbehandlingstid

Du skal som minimum forvente 8 ugers behandlingstid, fra vi begynder sagsbehandlingen. Sagsbehandlingstiden kan variere fra sag til sag. Nogle projekter kan tage længere tid end andre, hvis der mangler yderligere oplysninger eller andre tilladelser, mens andre kan tage kortere tid, hvis der eksempelvis ikke skal naboorienteres. 

Naboorientering

Næsten alle ansøgninger om landzonetilladelse skal sendes i naboorientering i 14 dage, så naboer har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. 

Hvis der ikke kommer nogle bemærkninger, behandles sagen efterfølgende på baggrund af ansøgningsmaterialet. Hvis der kommer relevante bemærkninger, indgår de i den videre sagsbehandling, og du vil som ansøger blive bedt om at forholde dig til dem. 

Politisk behandling

De fleste afgørelser om landzonetilladelse bliver besluttet i Teknik- og Miljøforvaltningen, mens enkelte sager bliver taget videre til kommunens Klima- og Planudvalg, så de kan træffe den endelige beslutning. Bemærkninger fra naboorienteringen vil indgå som bilag i sagsfremstillingen, og vil derfor ligge offentligt tilgængeligt på Køge Kommunens hjemmeside under referatet fra udvalgets møde.  

Afgørelse af sagen og klageperiode

Når naboorienteringen er overstået, og eventuelle bemærkninger er behandlet, træffer vi en afgørelse på baggrund af det samlede sagsmateriale. Hvis der gives en landzonetilladelse, bliver den offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.

Fra datoen for offentliggørelse er der en klageperiode på 4 uger, hvor du og andre har mulighed for at klage til planklagenævnet over afgørelsen. Hvis der ikke indsendes nogen klager, må du benytte landzonetilladelsen, når fristen er udløbet. 

Sagsbehandling ved anmeldelsessager

Efter modtagelse af fyldestgørende oplysninger om projektet skal kommunen indenfor 14 dage vurdere, om en anmeldelse opfylder betingelserne i planloven for anmeldelsessager. Når de 14 dage er gået, må du påbegynde projektet, medmindre du har hørt andet fra os.

Klagevejledning

Er du utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder på naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er modtaget, når den er tilgængelig for Køge Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et lovbestemt klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Proces for behandling af klager

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Køge Kommune. Hvis Køge Kommune fastholder afgørelsen, sender Køge Kommune klagen videre til behandling i Planklagenævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Hvis du sender din klage uden om klageportalen, vil Planklagenævnet afvise din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Ønsker du at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er blevet meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra den dato, hvor klagen blev offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse kan have opsættende virkning efter lovgivningen. Det betyder, at du ikke må gå i gang med projektet før Planklagenævnet har truffet en afgørelse. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Mere information

Fik du ikke svar på dine spørgsmål, eller afviger dit projekt fra, hvad der oplyses om her på siden, er du velkommen til at sende en mail med dine spørgsmål til landzoneteamet på . Skriv ”landzone” i mailens emnefelt. 

Læs mere om landzonebestemmelserne i planlovens § 34-38.

Ønsker du uddybende information om landzonebestemmelserne, kan du læse mere i Erhvervsstyrelsens vejledning om landzoneadministration (pdf).