Er du bekymret for et barn eller en ung?

Barn sidder alene med mor i baggrunden

Her kan du få viden om, hvordan du ser tegn på, at et barn eller en ung mistrives eller er udsat for overgreb, og hvad du har pligt til at gøre.

Alle børn og unge har ret til et liv i trygge rammer uden vanrøgt eller overgreb.

Det er derfor lovpligtigt at underrette Familiecenter Køge, hvis du er bekymret for et barn eller en ung.

Underet anonymt

Hvis du ønsker at underrette anonymt, skal du undlade at opgive dit navn og adresse i underretningsskemaet, da udgangspunktet er, at forældremyndighedsindehaver har ret til at se alle sagens akter. Henvender du dig telefonisk, skal du ligeledes undlade at oplyse navn, adresse og lign. 

Akut behov for at underrette
Hvis et barn eller en ung har akut behov for hjælp uden for Familiecenter Køge åbningstid, skal du kontakte politiet på tlf.nr. 46 35 14 48 og bede politiet om at kontakte Den Sociale Døgnvagt.

Sådan kan du se, om et barn eller en ung mistrives

Børn og unge, der er udsat for omsorgssvigt, vanrøgt, vold, seksuelle overgreb eller af andre årsager mistrives, udviser ofte forskellige former for tegn på, at der er noget galt.

Det er vigtigt, at du følger din mavefornemmelse og søger vejledning, hvis du har en bekymring for, at et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Det kan eksempelvis være ved tegn på alvorlig mistrivsel, omsorgssvigt eller fysiske overgreb.

Husk, at du har pligt til at underrette, selvom du ikke har sikker viden om, at der er noget galt. Det er Familiecenter Køge – ikke din – opgave at vurdere, om et barn eller en ung er udsat for overgreb eller har behov for særlig støtte.

Du kan se en oversigt over typiske tegn på mistrivsel og overgreb i Bekymringsbarometret.

Du er altid velkommen til at kontakte Familiecenter Køge for at få råd og vejledning.

Se Familiecenter Køges åbnings- og telefontider.

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er tilknyttet en forebyggende rådgiver, kan du kontakte den forebyggende rådgiver for at få vejledning og sparring. Både generelt og i forhold til et konkret barn eller en konkret ung.

Fagpersoners fokus på tidlig opsporing

Du kan som fagperson sikre fokus på tidlig opsporing ved sammen med dine kolleger at se og drøfte de 16 små temafilm, som Børnerådet har fået lavet til blandt andet pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og tandlæger om tidlig opsporing.

Se Børnerådets temafilm om rettidig omsorg.

Læs også .

Hvis der er tilknyttet en forbyggende rådgiver til din arbejdsplads, skal denne inddrages.

Du har som fagperson også mulighed for at inddrage SSD-samarbejdet.

Læs mere i Køge Kommunes Underretningsguide.

Borgeres underretningspligt

Alle borgere har pligt til at reagere, hvis et barn eller en ung lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Hvis du er bekymret for et barn, skal du derfor kontakte Kommunen og underrette om din bekymring.

Hvis du ønsker at underrette anonymt, skal du undlade at opgive dit navn og adresse i underretningsskemaet, da udgangspunktet er, at forældremyndighedsindehaver har ret til at se alle sagens akter.

Skærpet underretningspligt for fagpersoner

For fagpersoner gælder der en skærpet underretningspligt. Skærpelsen består i, at underretningspligten dels indtræder på et tidligere tidspunkt, og dels også omfatter bekymring for et endnu ufødt barn på grund af de vordende forældres forhold.

Du har som fagperson pligt til at underrette Familiecenter Køge, hvis du får kendskab til eller har grund til at antage:

  • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte.
  • At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold.
  • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten.
  • At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Hent underretningsskemaet for fagpersoner.

Læs mere om din underretningspligt, og hvad du skal gøre, når et barn eller en ung udsættes for overgreb eller af andre grund har behov for særlig støtte i Køge Kommunes Underretningsguide.

Se også Bekymringsbarometeret og bilaget om SSD-samarbejdet.

Hvad sker der efter en underretning

Familiecenter Køge vurderer alle underretninger i forhold til, om de skal behandles akut senest 24 timer efter modtagelsen af underretningen.

Familiecenter Køge vil som udgangspunkt tage kontakt til familien for at drøfte underretningen, medmindre der er tale om mistanke om overgreb, hvor mistanken retter sig mod en person i hjemmet.

Ved underretning om overgreb holder Familiecenter Køge en samtale med barnet eller den unge, medmindre barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod samtalens gennemførelse. Ved andre underretninger skal Familiecenter Køge vurdere, om der skal afholdes en samtale med barnet eller den unge.

Familiecenter Køge vurderer, om der er behov for yderligere oplysninger, eller om der skal iværksættes en såkaldt børnefaglig undersøgelse, eller om der ikke skal foretages yderligere. Dette kan være tilfældet, hvis bekymringen vurderes at være grundløs, eller hvis der allerede er iværksat foranstaltninger i forhold til barnet, den unge og/eller familien, som fortsat vurderes at være relevante.

Læs vores pjece til forældre om underretninger

Hvad kan du som underretter få at vide

Senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sender Familiecenter Køge en kvittering for modtagelsen af underretningen.

Som borger
Hvis du er borger, skal du ikke forvente at blive involveret yderligere i sagen grundet reglerne for tavshedspligt.

Som fagperson
Hvis du er fagperson, oplyser Familiecenter Køge dig om, hvorvidt Familiecenteret har iværksat foranstaltninger på baggrund af underretningen.

Familiecenter Køge kan også vælge at orientere dig om typen og varigheden af den foranstaltning, der er iværksat, men ikke det nærmere indhold. Dette sker for, at du kan understøtte og kvalificere den givne indsats, så barnet eller den unge får bedst mulig hjælp.

Fokus på forebyggelse

Hent Køge Kommunes beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Køge Kommunes Underretningsguide

Link til Underretningsguiden

Link til Bekymringsbarometret

Link til SSD-samarbejdet

Link til Familiecenter Køges pjece til forældre om underretninger 

Fraværspolitik

Køge har en politik for håndtering af skolefravær. Du kan hente den her.

Læs mere

For børn og unge

For forældre

For professionelle

Kontakt Familiecenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 22.03.22