Trafiksikkerhed og trafikplanlægning

Køge Kommune arbejder løbende med at forbedre sikkerheden og trygheden på veje og stier. Vi forsøger bl.a. at mindske antallet af trafikuheld og dæmpe bilisternes hastighed på vejene.

Trafiksikkerhed

I 2017 vedtog Køge Byråd en ny Trafiksikkerhedsplan med en række indsatsområder, der kan forbedre trafiksikkerheden og trygheden i kommunen.

Trafiksikkerhedsplanen 
Trafiksikkerhedsplanen indeholder en række forslag til nye indsatsområder og tiltag til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje. Planen indeholder også en prioriteret liste over konkrete trafiksikkerhedsprojekter. 

Planen bygger på analyser af bl.a. trafikuheld, trafikmængder og hastigheder. Desuden er input fra borgerhenvendelser, høringssvar og skolevejsundersøgelse medtaget og vægter i prioriteringen af trafikprojekterne. 

Se Trafiksikkerhedsplanen her. 

Kontakt 
Hvis du oplever problemer med hastighed eller andre trafikale problemer kan du kontakte os på e-mail: 

Trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter

I skemaet nedenfor kan du se de trafiksikkerheds- og tryghedsprojekter der er lavet indenfor de sidste par år, samt de projekter der er planlagt til at blive udført. 

Projekterne er en blanding af borgerønsker og særligt uheldsbelastede steder. 

Udførte / igangværende projekter: Kommende projekter i 2020 afventer endelig beslutning.

Sted 

Udførte /

igangværende projekter 

Årstal 

     
 Tessebøllevej ml. Billesborgvej og Møllebækvej   Hastighedsdæmpning, bump  2018-19
 Karlemosevej  Hastighedsdæmpning, bump og 40 km-zone  2018-19
 Salbyvej ml. Ejby og Lille Salby  Cykelsti  2018-19
 Billesborgvej  Cykelsti  2018

Trafikkampagner

Som led i trafiksikkerhedsarbejdet deltager Køge Kommune hvert år i en række landsdækkende trafikkampagner. 

Vi forsøger på denne måde at være med til at påvirke trafikanternes adfærd, som ofte er årsag til trafikuheld og farlige situationer i trafikken.

Kommunen deltager bl.a. i kampagner om hastighed, uopmærksomhed, spirituskørsel og skolestart. 

I 2019 gennemførte Køge Kommune for første gang en lokal cykelkampagne for børn i 0.-4. klasse og deres forældre. Med kampagnen sætter vi fokus på vigtigheden af at træne sine børn til at færdes sikkert i trafikken.

Kampagner

Se den lokale kampagne "vi cykler sammen" her.

Se de landsdækkende kampagner her. 

Køge Trafiksikkerhedsråd

Køge Trafiksikkerhedsråd blev dannet i 2012. Rådet fungerer som sparringspartner for Teknik- og Ejendomsudvalget. Rådet består af lokale ildsjæle, byrådspolitikere og repræsentanter fra politi, interessegrupper, skoler og kommunen. 

Rådet tager jævnligt emner som kampagner, hastighed, selebrug, unge i trafikken m.m. op. Rådet giver bl.a. input til Trafiksikkerheds- og cykelplaner. 

Se hvem der er medlem af rådet:

Medlemmer af Køge Trafiksikkerhedsråd 

Cykelhandleplan

I 2015 udarbejdede Teknik- og Miljøforvaltningen en cykelhandleplan i samarbejde med Sundhedsafdelingen. Planen indeholder konkrete mål på cykelområdet og en række forslag til indsatsområder, der kan være med til at fremme cykling i Kommunen.

Se cykelhandleplanen her.  

Trafikstøj

Køge Kommune fik i starten af 2015 udført en grundig analyse af trafikstøj langs Ringvejsstrækningen. Analysen omfatter strækningen fra Egedesvej i nord til Lidemarksvej i syd, samt de større krydsende veje. 

Analyserne viser hvor mange støjbelastede boliger, der er langs vejene og indeholder desuden en indledende vurdering af, hvor det er muligt og relevant at opsætte støjskærme. 

Trafikstøjsprojekt på Ringvejsstrækningen

Trafikstøjsanalyserne danner nu grundlag for det videre arbejde, som er i gangsat for at reducere trafikstøjen for beboere langs Ringvejen.

Analyserne

Se trafikstøjsanalyserne her:

Skolevej og kørsel

Kommunen er forpligtet til at sørge for kørsel af skoleelever, hvis afstanden fra hjem til skole er større end: 

  • 2,5 km (børnehaveklasse - 3. klasse) 

  • 6 km (4. - 6. klasse) 

  • 7 km (7. - 9. klasse) 

  • 9 km (10. klasse) 

Kommunen kan også være forpligtet til at sørge for kørsel for elever med kortere afstande, hvis politi og vejmyndighed har vurderet, at strækningen er trafikfarlig for bestemte klassetrin. 

Skolevejsundersøgelse 

Skoleelever oplever nogle gange andre problemer i trafikken end voksne trafikkanter. Det skyldes, at børnene er nye i trafikken og ofte anvender andre ruter end de voksne. 

I 2013 gennemførte Køge Kommune en skolevejsundersøgelse for alle skoler i kommunen. Undersøgelsen var internetbaseret og eleverne blev stillet en række spørgsmål om deres transport til og fra skole. Derudover var der mulighed for at udpege utrygge steder på skolevejen. 

Se skolevejsundersøgelsen fra 2013 og bilag her.


Kontakt Anlæg og Myndighed
Opdateret af Anlæg og Myndighed 13.02.20