Støj og støv fra anlægsarbejder

Alle bygge- og anlægsprojekter, herunder nedrivninger, skal anmeldes til Miljøafdelingen mindst 2 uger i forvejen. Ved afledning af byggegrubevand og grundvand skal du søge tilladelse hos Miljøafdelingen mindst 4 uger i forvejen.

Af hensyn til naboer, er der en række krav til udførelsen af bygge- og anlægsprojekter, som du skal være opmærksom på. Kravene fremgår af vores Forskrift, som du kan se her på siden. Miljøafdelingen kan efter behov meddele dispensation fra Forskriften - mulighederne for dette kan du læse mere om i Forskriften.

Virksomheder, landbrug og naboer - Støj

Hvis du er generet af støj fra en virksomhed, landbrug, forretning, restaurant eller lignende så prøv først selv at kontakte virksomheden og gør opmærksom på problemet. Hvis der fortsat er væsentlige støjgener, kan du henvende dig til Miljøafdelingen på .

Er du interesseret i, at læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du oplever miljøgener fra dyr, trafikstøj eller industristøj, kan du læse videre på vores borgerside, der bl.a. har informationer om, hvad du kan gøre i sådanne situationer. 

Du finder linket til borgersiden her.

Støj fra bygge- og anlægsarbejde

Naboer til et bygge- og anlægsarbejde skal informeres om arbejdets varighed og eventuelle gener, arbejdet kan medføre, herunder nedrivning.

Bygge- og anlægsarbejder, som støver eller larmer, skal foregå indenfor almindelig arbejdstid. Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget en forskrift som fastsætter regler for, hvornår der må udføres støjende og støvende bygge- og anlægsarbejde. Du kan hente forskriften for 2020 her.

Støjende bygge- og anlægsarbejde skal foregå på hverdage, mandag til fredag indenfor normal arbejdstid: kl. 07.00 - 18.00 samt lørdag fra kl. 08.00 - 16.00. Stærkt støjende arbejde må kun foregå på hverdage, og indenfor tidsrummet kl. 08.00 - 16.00.  Ved sandblæsning af facader og andet støvende arbejde skal der sørges for inddækning eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

Bemærk, at dage som den 1. maj og den 5. juni (Grundlovsdag) er nationale mærkedage men ikke helligdage. Det betyder, at der gerne må udføres støjende bygge- og anlægsarbejder disse dage i tidsrummet kl. 07 – 18, dog kun kl. 08 – 16 hvis der er tale om stærkt støjende aktiviteter. Såfremt mærkedagen falder på en helligdag, er det ikke tilladt at arbejde med støjende aktiviteter.

Naboer til et bygge- og anlægsarbejde skal informeres om arbejdets varighed og eventuelle gener, arbejdet kan medføre.

Se desuden vores pjece om hvordan du som borger skal forholde dig, hvis du oplever støj og vibrationer/rystelser fra anlægsarbejder: Støj og rystelser ved anlægsarbejder - Hvilken betydning har det for dig?

Anmeldelse

Alle støvende eller støjende bygge- og anlægsarbejder skal, som hidtil, anmeldes 14 dage før til Køge Kommunes Miljøafdeling af bygherren. Forskriften skal sikre en hurtig behandling af sagerne. Anmeldelse skal ske dette anmeldeskema.
Følgende midlertidige aktiviteter skal anmeldes til Miljø inden opstart: 

• Støv- eller støjfrembringende bygningsarbejder
• Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsarbejde
• Anlæg for behandling af forurenet jord
• Spildevands- eller slambehandlingsanlæg
• Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner
• Asfaltanlæg

Muligheder for dispensation
Det er muligt, efter ansøgning til Køge Kommune, at få dispensation fra forskriften, hvis bygge- eller anlægsarbejdet af særlige årsager ikke kan udføres indenfor normal arbejdstid. Det kan for eksempel være processer, der ikke kan afbrydes og som det tager mere end 11 timer at udføre. 

Det kan også være af hensyn til trafiksikkerheden, at arbejdet skal udføres udenfor normal arbejdstid. Ved akut opståede arbejder, for eksempel ved ledningsbrud, kan det være nødvendigt at gå i gang omgående. I så fald skal anmeldelsen til kommunen ske hurtigst muligt.  

Regler for motorkøretøjers tomgangskørsel

I Køge Kommune er der vedtaget et tomgangsregulativ. Du kan hente tomgangsregulativet her

I paragraf 1 står der: Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut. 1 minut er tilstrækkelig tomgangstid i langt de fleste situationer og kan være med til at sikre mindre brændstofforbrug, støj og luftforurening. 

Bestemmelsen om højst 1 minuts tomgangskørsel finder f.eks. ikke anvendelse, hvis du holder i trafikkø eller motorens trækkraft skal bruges til af– og pålæsning af varer eller hvis en mekaniker skal reparere og justere en motor. 

Hvis du oplever gener fra bilisters tomgangskørsel skal du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448 eller 114. Overtrædelse af regulativet behandles som en politisag og straffes med bøde.

Er du generet af lugt, støj eller støvgener?

Væsentlige lugt-, støj- og støvgener

Miljø behandler miljømæssige gener fra virksomheder og visse aktiviteter. Der er typisk tale om gener fra: 

  • Virksomheder, restauranter, værtshuse, musiksteder m.fl.
  • Landbrug og erhvervsmæssig dyrehold (f.eks. fjerkræ, heste og hunde)
  • Midlertidige aktiviteter som bygge- og anlægsarbejder
  • Brændeovne
  • Afbrænding af affald

Vi behandler normalt ikke klager mellem naboer, som borgerne selv kan løse enten i dialog, eller via regler i grundejerforeningen. Dette gælder fx. klager over:

  • Støj fra haveredskaber, legende børn, musikanlæg og udendørs aktiviteter (bortset fra bygge- og anlægsaktiviteter)
  • Ikke-erhvervsmæssigt husdyrhold, herunder støj fra fugle i voliere, hønsehold og hanegal, hundeglam, gener fra privates fodring af vilde fugle m.v.
  • Røg og lugt fra flytbare ovne, havepejse, grill og lignende
  • Døde dyr, mågeskrig, trafikstøj, nedfaldne blade, støj fra kirkeklokker og lignende. Disse henvendelser kan i øvrigt ikke reguleres efter miljølovens bestemmelser

Hvad kan du gøre?

Er du generet af lugt, støj eller støvgener, prøv da først at henvende dig direkte til den der giver anledning til genen med en appel om at dæmpe aktiviteten.

De fleste klagesager kan løses hurtigst – eller helt undgås – hvis naboerne selv kan snakke om problemet.

Desuden kan vejledning findes i brochurer omkring nabostøj, hønsehold m.m.

Hjælper det ikke at tale med naboen og er problemet stadig væsentligt, er det vigtigt, at du henter og udfylder klageskemaet for miljøforhold. Du finder det øverst på denne side i boksen med selvbetjening. Mail det efterfølgende til Miljøafdelingen på . Det giver os den bedste mulighed for at vurdere sagen, samt at træffe en afgørelse indenfor kortest mulig tid. 

Ved helt særlige og alvorlige støj- eller støvgener udenfor normal arbejdstid, så kan vagten kontaktes på telefon 2023 6094 eller Midt- og Vestsjællands Politi. Hvis der ikke er tale om akutte og væsentlige støv- og støjgener, så kan du kontakte miljøafdelingen på , eller på tlf. 5667 6767

Hvad kan kommunen gøre?

Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde vurdere om genen er væsentlig og ligger ud over, hvad man almindeligvis må acceptere det pågældende sted.

Når vi modtager en klage, prioriterer vi den først miljømæssigt. Hvis sagen behandles, sender vi den videre til den der klages over (partshøring), medmindre øjeblikkelig indgriben er nødvendig. Partshøringen giver den, der klages over mulighed for at komme med bemærkninger og løsningsforslag. Kommunen kan foretage miljøtilsyn hos den der klages over, og derefter beslutte, hvordan problemet kan løses.

Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 24.05.22