Organisationen

Køge Kommune har fire forvaltninger, som administrerer kommunens opgaver. Køge Kommunes administration ledes af kommunaldirektør Peter Frost. Du finder en præsentation af forvaltningerne her på siden

Køge Rådhus set fra Torvet

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67

Børne- og Uddannelsesdirektør: Henrik Laybourn

Dagtilbudsafdelingen

Dagtilbudsområdet omfatter fem områder med i alt  39 dagtilbud. Dagtilbuddene er fordelt med 26 kommunale tilbud, heraf et dagtilbud, der modtager børn med særlige behov fra andre steder i regionen. Der er otte selvejende institutioner, tre puljeinstitutioner og to private institutioner. Sammen med de 26 kommunale dagtilbud er der fem dagplejeenheder. Området rummer herudover kommunens pladsanvisning.

Skoleafdelingen

Skoleområdet omfatter 16 skoler med tilhørende skolefritidsordninger (sfo'er), 1 specialskoler og samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi (SSP). Til området er også tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Køge Kommunes folkeskoler og 1 specialskoler rummer omkring 7.100 elever fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Familieafdelingen

Familieafdelingen omfatter Familiecenter Køge, Sundhedstjenesten og de decentrale institutioner: Heldagsskolen i Slimminge, Elmehuset, den kommunale tandpleje og den kommunale læge.

BUF-sekretariat

BUF-sekretariat varetager forvaltningens økonomi og udvalgsbetjening af Børneudvalget og Skoleudvalget med tilhørende råd.

Center for Dansk og Integration

Centret har det samlede ansvar for integrationsindsatsen og danskuddannelse i Køge Kommune. Center for Dansk og Integration udbyder (i samarbejde med Stevns kommune) danskundervisning til voksne udlændinge, herunder blandt andet Turbodansk, Stærk fra Start og arbejdsmarkedsdansk på virksomhederne. Center for Dansk og Integration har desuden ansvaret for samordningen af Køge Kommunes samlede integrationsindsats. Centret yder integrationsfaglig rådgivning og vejledning til kommunale medarbejdere, frivillige og virksomheder. Herudover er Center for Dansk og Integration sekretariat for Integrationsrådet.

Læs mere på Center for Dansk og Integrations hjemmeside

Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt)

UUV’s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns.

Opgaverne er bl.a.:

  • Vejledning i grundskolen
  • Juniorindsats 15 – 17 år
  • Opsøgende vejledning 18 – 25 år
  • Special vejledning.

Organisation

Børne- og Uddannelsesforvaltningen er organiseret på følgende måde:

Børne- og Uddannelsesdirektør

Henrik Laybourn


Dagtilbudsafdelingen
Dagtilbudschef
Kirsten Vedel Eriksen


Skoleafdelingen
Skolechef
Søren Thorborg


Familieafdelingen
Familiechef
Lone Nygaard Jensen
 

BUF-sekretariat
Sekretariatschef
Claus Laursen Trenckner


Center for Dansk og Integration
Centerchef
Anne Kirstine Nøhr


Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt) 
Leder
Mai Rose Kristiansen
 

Kultur- og Økonomiforvaltningen

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67

Direktør: Lene Østergaard Lunde

 

Opgaver

Kultur- og Økonomiforvaltningen løser udviklings- og driftsaktiviteter i samspil med kommunens øvrige forvaltninger, kulturinstitutionerne og erhvervslivet i kommunen. Kultur- og Økonomiforvaltningen har desuden opgaver inden for kulturtilbud, løn- og personaleforhold, IT samt indkøb, økonomisk planlægning, regnskab, budget, og afrapportering. Til forvaltningen er desuden knyttet Stab for Byråd og Direktion. Staben løser en række opgaver for Byråd og Direktion. Herunder juridisk rådgivning til den politiske og administrative ledelse og ansvar for Køge Kommunes overordnede og strategiske kommunikationsarbejde både internt og eksternt.

 

Organisation

Kultur- og Økonomiforvaltningen er organiseret på følgende måde:

HR-afdelingen

HR-chef
Karen Marie Olsen

IT- og Digitaliseringsafdelingen 
IT-chef
Ivan Harreskov

Kultur- og Idræt
Stab- og Kulturchef
Michael Lund

Økonomisk Afdeling
Økonomichef
Henrik Nielsen

Stab for Byråd og Direktion
Afdelingschef
Michael Lund

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen

Her i forvaltningen arbejder vi med alt inden for infrastruktur og byggeri, vedligehold, lokaleudlejning, naturprojekter, køb/salg af både ejendomme og grunde

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67

Organisation

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

Teknik- og Miljødirektør
Stig Isaksen
      

Vej, Park og Byrum
Afdelingschef

Søren Toft Mahler

Teamleder Byggeri
Henrik Paaske Kjer

Teknisk Økonomichef
Parkering
June Hartmann

Teamkoordinator 
Susan Bladt

Plan, Byg og Miljø
Afdelingschef 
Pia Nielsen

Teamleder
Anders Mosbæk Nielsen

Teamleder
Steen Muchitsch

Projektchef
Johan Leo

Sekretariat og Udvikling
Afdelingschef
Stefan Lindal-Schrøder

Teamleder Byggesager
Jacob Rudolf Klinck

Klik dig ind på denne side, hvis du vil se Teknik- og Miljøforvaltningens organisationsdiagram.

Velfærdsforvaltningen

Torvet 1
4600 Køge
Tlf. 56 67 67 67

 

Direktør Bjarne Andersen (konst.)

Opgaver

Velfærdsforvaltningen dækker de store borgerrettede velfærdsområder som borgerservice, den beskæftigelsesrettede indsats og indsats og ydelser i forhold til ældre, handicappede, psykiatri og misbrug, sundhed og det sociale område. 

Velfærdsforvaltningens opgaver er delt op i tre afdelinger og et sekretariat som er præsenteret herunder:

Afdelingen for arbejdsmarked og borgerservice

Afdelingen består af:

  • Jobcentret, hvis kerneopgave er at hjælpe borgerne effektivt og hurtigt mod job
  • Ungecenteret, som er Køge Kommunes jobcenter for alle unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse.
  • Borgerservice, som er stedet hvor man konkret får løst en række sager som fx nyt pas, kørekort og flytning til ny adresse. Borgerservice håndterer både telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser fra borgerne, og vejleder også omkring vores selvbetjeningsløsninger.
  • Center for Dansk og Integration. Centret har det samlede ansvar for integrationsindsatsen og danskuddannelse i Køge Kommune. Læs mere på Center for Dansk og Integrations hjemmeside
  • Sekretariat for Campus Køge
  • Rekruttering Køge Bugt, der er en fælles virksomhedsindsats for Køge og Stevns Kommuner.

Socialafdelingen

Afdelingen varetager Køge Kommunes myndigheds- og driftsopgaver på det sociale område, herunder handicap, psykiatri, misbrug og socialt udsatte. Afdelingen yder rådgivning og visitation for borgere med nedsatte funktioner, misbrug samt fysisk eller psykisk handicap. 

Ældre- og Sundhedsafdelingen

Ældre- og Sundhedsafdelingen varetager Køge Kommunes myndigheds- og driftsopgaver på ældre- og sundhedsområdet. Dette omfatter hjælpemidler, sygepleje, hjemmepleje, plejeboliger, træning og rehabilitering samt forebyggelse og sundhedsfremme.

VF Sekretariatet

Sekretariatet varetager serviceringen af Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og diverse råd samt forvaltningens analyse og udviklingsopgaver.

Organisation

Velfærdsforvaltningen er organiseret på følgende måde:

Direktør
Bjarne Andersen (konst.)


Afdeling for arbejdsmarked og borgerservice
Afdelingschef Bjarne Andersen


Socialafdelingen
Afdelingschef Mille Schjoldan


Ældre- og Sundhedsafdelingen
Afdelingschef Camilla Meyer


VF Sekretariatet
Sekretariatschef Jakob Skriver


Klik dig ind på denne side, hvis du vil se Velfærdsforvaltningens organisationsplan.

Sagsbehandlingstider på Velfærdsområdet

Læs om Køge Kommunes sagsbehandlingstider
Opdateret af Stab for Byråd og Direktion 16.03.22